Τάξη: Διόρθωση HA + έλεγχος λεξιλογίου

AB: S.18 ex.1 + S.21 ex.9 + KB: S.31 + S.32 EX.2 + S. 33 EX.9 + S.34 EX.12+13

HA: ΒΗ: S.17 από dos Interview…spielen

AB: S. 22 A11 + S.23 A13 + S.24 A14