Ημερομηνία: 3/12/15
Τάξη: JB4
Καθηγητής: Κοσμήτου Μαρία
Μαθητής: Karampinis Tasos
Στην τάξη:
Grammar: p.47-50
Student’s: p.46-47
Activity: p.35
Για το σπίτι:
Sentences: read p.46
Activity: p.36-35/ex.E