Ημερομηνία: 2/12/15

Τάξη: RD1

Καθηγητής: Μπεκρή Νικολέτα

Μαθητής: Drakatou Katerina

Στην τάξη

Student’s: p.48

Grammar: p.34-35 / future Tenses, p.35 / ex.1

Για το σπίτι

Revision for the Test 4 / Vocabulary

Companion: p.24-29

Student’s: p.37 / ex.1.2.3, p.38 / ex.4-5, p.44 / ex.1.2.5 – Revise

Workbook: p.21 / ex.1.2.3 – Revise

Test on Monday

Grammar: p.34-35 study and learn, p.35 / ex.2, p.36 / ex.3.4.5